Od 30 maja koniec limitów i dyspensy

DEKRET METROPOLITY GDAŃSKIEGO
DOTYCZĄCY POSŁUGI
LITURGICZNO-DUSZPASTERSKIEJ
PO ZNIESIENIU LIMITU UCZESTNIKÓW LITURGII

Uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz rekomendację zawartą w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 27 maja 2020 r., a także pismo Sekretarza Generalnego KEP wyjaśniające rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29 maja br. ustalam następujące zasady posługi liturgiczno-duszpasterskiej w Archidiecezji Gdańskiej:

1. Zniesienie limitu osób

Z dniem 30 maja br. przestał obowiązywać limit uczestników zgromadzeń liturgicznych i dlatego możemy powrócić do zwyczajnych praktyk religijnych.
Nadto w dalszym ciągu w kościołach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny, nie ma też obowiązku zachowania odległości 2 metrów między osobami; oczywiście jeśli jest możliwe, to dla względów bezpieczeństwa sanitarnego można zachować dystans, jednak nie jest to obowiązek prawny – w budynku kościoła wystarczą maseczki.
Zatem serdecznie zapraszam wiernych do uczestnictwa w Mszach Świętych i nabożeństwach, przy zachowaniu aktualnych zasad bezpieczeństwa. Zachęcam do powrotu do naszych świątyń parafialnych. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964) § 15 ust. 8].

2. Odwołanie dyspensy od udziału w niedzielnych Mszach Świętych

Odwołuję ogólną dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy Świętej. Zachęcam wiernych, aby odpowiedzieli na zaproszenie Jezusa, który mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28).

Jak podaje Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 1247): „W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy Świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego” oraz Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 2181): „Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki”.
Odwołując dyspensę proszę duszpasterzy, aby dołożyli wszelkich starań, by świątynie były miejscami bezpiecznymi dla wiernych.

3. Powrót do stałych zasad obowiązujących w prawie kościelnym

Powracamy do ogólnych zasad, wynikających z Kodeksu Prawa Kanonicznego i z przykazań kościelnych, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby chore lub objęte wskazaniami władz sanitarnych oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi.

5. Sakrament pokuty i Komunia Święta wielkanocna

Przedłużam czas Komunii Świętej wielkanocnej w Archidiecezji Gdań-skiej do uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, tj. do dnia 29 czerwca 2020 r. Przyjęcie Komunii Świętej wielkanocnej w powyższym ter-minie należy do podstawowych obowiązków katolika. Wiąże się z tym sa-kramentalna spowiedź, którą należy odbyć nawet jeśli w czasie pandemii wyrażaliśmy doskonały żal oczyszczający z grzechów ciężkich. Kapłanów proszę o stworzenie jak najszerszych możliwości przystąpienia do spowie-dzi, przy zachowaniu stałych środków sanitarnych. Proszę o dokładne poin-formowanie wiernych o dodatkowych dyżurach spowiedzi św.

6. Odwiedziny u chorych

Przywrócone zostaje zwyczajne duszpasterstwo i praktyka posługi chorym w ich domach, zwłaszcza z racji pierwszego piątku czy pierwszej so-boty miesiąca. Tę wiadomość należy przekazać w ogłoszeniach duszpaster-skich. Wypada w rozmowie telefonicznej z zainteresowanymi chorymi czy ich bliskimi ustalić szczegóły dotyczące tej posługi sakramentalnej, ale należy uszanować ich ewentualną prośbę o dalsze jej zawieszenie.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...