Nie także dla przemocy ideologicznej wobec chrześcijan

noWEZWANIE W SPRAWIE KONWENCJI RADY EUROPY w imieniu 87 organizacji prorodzinnych zrzeszonych w POLSKIEJ FEDERACJI RUCHÓW OBRONY ŻYCIA

Z uwagi na wprowadzenie do porządku najbliższych obrad Sejmu (24-26.09.2014 r.) ustawy wprowadzające  Konwencję Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, istnieje zagrożenie jej uchwalenia na tym posiedzeniu. W tej sytuacji zwracamy się do wszystkich, którym bliska jest ochrona wartości rodzinnych o:

  • oddziaływanie na Panie i Panów Posłów, by odrzucili tą ustawę poprzez rozmowy z nimi i kierowanie listów drogą elektroniczną;
  • modlitwę w rodzinach i parafiach o nieratyfikowanie tej konwencji.

Konwencja ta:

– bazuje na ideologii gender, a jej ratyfikacja narusza art. 25 ust. 2 Konstytucji  RP, który
zobowiązuje władze publiczne do bezstronności w sprawach światopoglądowych i filozoficznych;

– zbudowana jest na aksjologii, która w istotnych punktach jest sprzeczna z założeniami Konstytucji RP,          gdyż uznaje tradycję, dorobek cywilizacyjny, rodzinę, ojcostwo i macierzyństwo za potencjalne źródło opresji, które powinno zostać wykorzenione;

– narzuca genderową definicję płci, która wprowadziłaby zamęt do polskiego systemu prawnego,
a zwłaszcza prawa rodzinnego;

– przewiduje wprowadzenie do programów nauczania treści, które w polskim społeczeństwie są nieakceptowane (m.in. nauczanie o niestereotypowych rolach płciowych) oraz sprzeczne
z art. 48 ust. 1 Konstytucji RP, który przyznaje rodzicom prawo do decydującego wpływu
na kształt edukacji ich dzieci;

– poprzez międzynarodowy system monitorowania realizacji konwencji tworzy mechanizm mogący służyć wywieraniu nacisku na Polskę w kierunku akceptacji rozwiązań nacechowanych ideologicznie.

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

                 Paweł Wosicki Prezes

                                                                            Antoni Szymański Wiceprezes

                                                                             Antoni Zięba Wiceprezes

                                                                             Anna Dyndul Sekretarz
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...